ÖNÜM KESELI

Klimat synag otagymyz dürli ownuk elektrik enjamlary, gurallar, awtoulaglar, awiasiýa, elektron himiki maddalar, materiallar we bölekler we beýleki çygly ýylylyk synaglary üçin amatlydyr.Şeýle hem garrylyk synaglary üçin amatlydyr.Bu synag gutusy häzirki wagtda iň amatly gurluşy we durnukly we ygtybarly dolandyryş usulyny kabul edýär, daşky görnüşini owadan, işlemegi aňsat, howpsuz we ýokary temperatura we çyglylygy gözegçilik takyklygy edýär.

 • UP-6195M Mini howa synag maşynynyň temperatura çyglylygy palatasy (7)
 • UP-6195M Mini howa synag maşynynyň temperatura çyglylygy palatasy (8)

Has köp önüm

 • takmynan 717
 • takmynan 717 (2)
 • takmynan 717 (1)

Kompaniýanyň tertibi

“Uby Industrial CO., Ltd.” dürli daşky gurşaw simulýasiýa synag enjamlaryna jemlenýän hünärmen kompaniýadyr.Önümçilik bazasy ýurduň önümçilik merkezinde -Dongguanda ýerleşýär.halkara marketing ulgamymyz we satuwdan soňky hyzmatlar ulgamymyz ösüşi dowam etdirýär we müşderilerimiz tarapyndan ýokary derejede kanagatlandyryldy.Önümleriň esasy bölekleriniň köpüsi Japanaponiýadan, Germaniýadan, Taýwandan we beýleki daşary ýurtly meşhur kompaniýadan.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional tehniki goldaw

Customöriteleşdirilen synag enjamlaryna gönükdirilen köp ýyllyk tejribesi bolan hünärmen gözleg toparymyz bar.

Çalt jogap

Hünärmenlerimiz, OEM we ODM talaplaryny goşmak bilen müşderilerimiziň isleglerine netijeli we täsirli düşünip, bir sagadyň dowamynda onlaýn jogap bererler.

Hil kepilligi

Önümleriň ýokary öndürijiligini üpjün etmek üçin takyk önümçilik amallaryny we import edilýän komponentleri ulanyp, her etapda ýokary hilli gözegçilik çärelerini amala aşyrýarys.

Bahanyň artykmaçlygy we eltiş kepilligi

Göni üpjün ediji hökmünde bäsdeşlik bahalaryny we çykdajy artykmaçlyklaryny hödürleýäris.Şeýle hem, müşderi enjamlaryny wagtynda ýa-da möhletinden öň tabşyrmagy maksat edinýäris.

 • Müşderiniň zerurlyklaryna netijeli we täsirli

Iň soňky habarlar we bloglar

 • Rainagyş synagyny satyn almazdan ozal ...

  Aşakdaky 4 nokady paýlaşalyň: 1. rainagyş synag gutusynyň wezipeleri: rainagyş synag gutusy ussahanalarda, barlaghanalarda we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • dytr-7

  Suw geçirmeýän synaglar üçin çözgüt ...

  Programma fon rainagyş möwsüminde täze energiýa eýeleri we zarýad beriji enjam öndürijileri ...
  Koprak oka
 • dytr (6)

  Durnuklylyk synag otagynda gezelenç ediň

  Yzygiderli temperatura we çyglylyk otagy pes temperatura, ýokary temperatura, ýokary we pes temperatura üçin amatly ...
  Koprak oka
 • dytr (5)

  UV howa ýörelgesi ...

  UV howa garramagy synag kamerasy, gün şöhlesindäki ýagtylygy simulýasiýa edýän surata düşüriş synag enjamlarynyň başga bir görnüşidir....
  Koprak oka
 • UV aginiň ulanylyşy näme ...

  UV garrylyk synag maşynlarynyň ulanylyşy näme?Ultramelewşe garrylyk synag maşyny, käbir tebigy ýagtylygy, temperaturany, humidi ...
  Koprak oka